Archiv autora: Miroslav Frömmel

Velká NERF bitva ve Skateparku

Rubriky: Akce, Aktuality, Skatepark | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velká NERF bitva ve Skateparku
 

Velký turnaj v ping pongu

Rubriky: Akce, Aktuality, KlubROK | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký turnaj v ping pongu
 

Muzikoterapeutická relaxace Waltera Erbera

Rubriky: Akce, Aktuality, KlubROK | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Muzikoterapeutická relaxace Waltera Erbera
 

Příměstský tábor Jarní prázdniny v Ulitě 2019

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příměstský tábor Jarní prázdniny v Ulitě 2019
 

Tábor u moře

– TÁBOR OBSAZEN

Rubriky: Aktuality, Tábory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor u moře
 

Provoz kluziště ukončen od 26. 2. 2019

Vzhledem k velmi teplému počasí a předpovědi meteorologů byl včerejším dnem ukončen provoz kluziště v sezóně 2018/2019.

Děkujeme všem, kteří jste v této sezóně kluziště navštívili a doufáme, že jste byli spokojení. Těšíme se na vás v sezóně 2019/2020. 

Rubriky: Aktuality, Sportoviště | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz kluziště ukončen od 26. 2. 2019
 

Výstava Kajetán Všetečka__Rastry

Rubriky: Akce, Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava Kajetán Všetečka__Rastry
 

Karneval 2019 – Pohádky ovčí babičky

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Karneval 2019 – Pohádky ovčí babičky
 

Kybernetika a mechanika

Dnes proběhla první schůzka tohoto klubu, dohodli jsme se na dvou termínech schůzek:

  1. středa 14:00 – 15:00 (15:30)
  2. čtvrtek 14:30 – 15:30 (16:00)

Kdo ještě nepodal přihlášku, prosím v recepci Ulity, nebo na webu (zde)… a zaslat mailem do Ulity.

V případě dotazů volejte – Kontakt zde…

Rubriky: Aktuality, Zájmová činnost | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kybernetika a mechanika
 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY PŘI DDM ULITA BROUMOV

Obsah

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
  2. Údaje o Dětské skupině.. 

III. Priority a cíle výchovně vzdělávacího programu.. 

  1. Zápis a podmínky přijetí dětí. 
  2. Podmínky docházky dětí. 
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

VII. Ukončení docházky.. 

VIII. Uzavření Dětské skupiny ULITKA.. 

  1. Úhrada za služby Dětské skupiny Ulitka.. 
  2. Stravování 6
  3. Provoz a organizace Dětské skupiny ULITKA.. 

XII. Práva a povinnosti rodičů a zákonných zástupců.. 

XIII. Práva a povinnosti dětí. 

XIV. Hodnocení dětí-návaznost na další výchovně vzdělávací proces. 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto vnitřní směrnici Provozní řád Dětské skupiny při DDM Ulita Broumov pro děti od 1. roku do zahájení povinné školní docházky (dále jen DS) vydává ředitel DDM Ulita Broumov jako statutární zástupce právnické osoby.

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Ulity.

Směrnice je také součástí smlouvy o poskytování služeb a tudíž závazný dokument pro rodiče, či zákonné zástupce dětí.

Provozní řád je zpracován v souladu s těmito právními dokumenty v platném znění:

–           Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

–           Vyhláška č. 14/2005 Sb. Ve znění 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání

–           Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví

–           Vyhláška č. 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

–           Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

–           Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

–           Vyhláška č. 281/2014 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz DS do 12 dětí

II. Údaje o Dětské skupině

IČ: 00857785

Sídlo firmy: Komenského 245, 550 01 Broumov

Sídlo provozovny: Třída Masarykova 249, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: 78-8752740227 / 0100

Datová schránka: ru9myit

Elektronická adresa: ulita@ulita.org

Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel – ředitel, reditel@ulita.org, 776 364 400

Vedoucí chůva: Hana Jagošová, jagosova.hana@ulita.org, 773 506 042

Pokladna: pokladna@ulita.org

Hlavní účetní: ucetni@ulita.org

Provozní doba: 7.00 – 16.30

DS je zařízení pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Výchovně vzdělávací program poskytuje dětem návaznost na další vzdělávání (§ 33 školský zákon) 

III. Priority a cíle výchovně vzdělávacího programu

Hlavní prioritou péče o děti v DS je:

–           bezpečnost a zdraví dětí

–           spokojenost a pocit štěstí dětí

–           vzdělávání, sociální a osobnostní rozvoj s důrazem na tradiční hodnoty

–           rozpoznání schopností a talentu u dětí a jejich rozvoj

 –          vytvoření pokojného a tvořivého prostředí, které zajistí rovnoměrný, všestranný a zdravý rozvoj dítěte úměrně jeho schopnostem věku a individualitě

IV. Zápis a podmínky přijetí dětí

Děti do DS přijímá a pobyt ukončuje provozovatel DS. Přijímají se zpravidla děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky (včetně MŠ). Přednost mají děti s požadavkem celodenní docházky. Děti jsou přijímány průběžně během celého školního roku do naplnění kapacity školky. Je třeba se přihlásit pomocí elektronické přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách (www.ulita.org) nebo osobně v Ulitě. Rodiče či zákonní zástupci budou po odeslání elektronické přihlášky kontaktováni a vyzváni k uzavření smlouvy s DS a vyplnění evidenční karty dítěte. Je v zájmu rodičů, aby každou změnu neprodleně nahlásili pečující osobě či vedení DS.

V přihlášce dítěte bude uvedeno, zda se bude jednat o každodenní nebo náhodnou docházku a bude- li pobyt dítěte v DS polodenní, nebo celodenní. Na základě toho bude rodiči vystavena faktura. Při sjednávání smlouvy o poskytování služeb budou také rodiče seznámeni s aktuálním plánem výchovy
a péče a provozním řádem DS, k  jehož dodržování se podpisem smlouvy zavazují.

Případné změny budou v průběhu roku uvedeny na nástěnce pro rodiče a na webových stránkách.

Rodiče či zákonní zástupci vyplní samostatně či v součinnosti s provozovatelem DS tzv. evidenční kartu, kde budou uvedeny veškeré informace o dítěti, včetně potvrzení od lékaře. Je v zájmu rodičů, aby každou změnu neprodleně nahlásili pečující osobě, či vedení DS. Na základě těchto údajů bude rodiči vystavena faktura. V evidenční kartě budou též uvedeny další osoby, kromě zákonných zástupců, zmocněné
k vyzvedávání dítěte. Předání dítěte bude možno pouze takto zmocněné osobě.

V. Podmínky docházky dětí

Úhrada za služby DS

V souladu s platnými předpisy vydává ředitel jako statutární zástupce provozovatele ceník služeb v DS, aktuální ceník je vždy zveřejněn na www.ulita.org a na informačním místě (na nástěnce) v DS.

Docházka do DS

Na základě uzavřené smlouvy, vyplněné evidenční karty dítěte a požadavku rodičů bude sestaven plán docházky dítěte do DS v docházkovém systému, rodiče získají uživatelský přístup do elektronického docházkového systému ulita.webooker.eu a mohou docházku dítěte upravovat a omlouvat nepřítomnost.

Rodiče předají osobně dítě pečující osobě (chůvě) či jiné pověřené osobě do 9.00 hodin. Po 9 hodině bude DS z bezpečnostních důvodů uzamčena. Pozdější příchod je možný po vzájemné dohodě s chůvou, či jinou pověřenou osobou.

Nepřítomnost dětí je doporučeno omlouvat v docházkovém systému ulita.webooker.eu, (výjimečně  formou SMS zprávy nebo emailem či telefonicky), do 17:00 hodin předešlého dne (bez poplatku). Delší nepřítomnost nahlásí do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než 10 dnů a nebude řádně omluvena, vystavují se rodiče nebezpečí ukončení docházky do DS, na což budou předem písemně či emailem upozorněni provozovatelem zařízení.

Z důvodu prevence přenosu nemocí v kolektivu dětí je nutné, aby děti docházely do DS zdravé. Paní chůva, chůva či pověřená osoba má právo se o uspokojivém zdravotním stavu dítěte při příjmu do DS přesvědčit.

Pokud dítě přijde do styku s infekční nemocí či parazity, je povinností rodičů na tuto skutečnost upozornit pracovníky DS.

Každé nové příchozí dítě má při vstupu do DS právo na individuální adaptační režim, který zpravidla trvá po dobu jednoho měsíce a je realizován na základě společně dohodnutého postupu rodičů
a pedagogických pracovníků či jiných pověřených osob (dalšími účastníky může být pediatr, dětský psycholog, psychiatr, výživový odborník atd.). Po uplynutí této doby se předpokládá plná integrace dítěte, případné výjimky lze tolerovat pouze v případě, že zásadním způsobem nenarušují atmosféru ve třídě či neohrožují bezpečí či zdraví ostatních dětí.

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

DS vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník či pověřený pracovník přijme od zákonného zástupce či pověřené osoby, až do doby, kdy je dítě předáno zpět zákonnému zástupci či pověřené osobě. Posílat dítě do DS bez doprovodu či předat dítě jiné osobě než je zákonný zástupce či osoba pověřená není přípustné.

Do DS může být přijato pouze dítě, které se  podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (je třeba doložit potvrzení od lékaře).

Pokud chůva či pověřená osoba při příjmu dítěte do kolektivu pojme pochybnost o jeho uspokojivém zdravotním stavu, má právo požádat o vyšetření dítěte pediatrem a žádat o jeho vyjádření písemnou formou.

Pokud dítě onemocní během pobytu v DS, bude tato skutečnost telefonicky oznámena zákonnému zástupci, který je povinen dítě s ohledem na své možnosti v co nejkratší době vyzvednout, aby nedošlo k přenosu nemoci na ostatní děti v kolektivu.

Stane-li se úraz, je povinností pracovníků DS zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a oznámit skutečnost zákonným zástupcům. Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje v souladu s vyhláškou
č. 64/2005 Sb. Pokud dojde k závažnému zranění, volá se rychlá zdravotnická pomoc. V tomto případě se postupuje podle vnitřních směrnic organizace.

Pedagogický pracovník má právo v odůvodněných případech vyloučit dítě z akcí, konaných mimo DS z důvodu zajištění bezpečnosti ostatních dětí.

Pobyt venku je realizován pouze v případě, že je možné ho organizačně zajistit s ohledem na rozdílnost dětí ve skupině a jejich individuální schopnosti.

Zákonný zástupce odpovídá za vhodné a bezpečné oblečení a obutí dětí při pobytu v DS i pobytu venku. Obutí pro interiér se doporučují bačkory s pevným opatkem, náhradní spodní prádlo, ponožky, hrací kalhoty. Pro pobyt venku je dobré mít v šatně pláštěnku, případně náhradní mikinu, gumovky. Doporučuje se označit oblečení jménem dítěte, aby se zamezilo případné záměně.

Oblečení by mělo být pohodlné, odpovídající ročnímu období a aktuálnímu počasí.

Pokud si dítě do DS přinese předměty z domova, nenese DS za ně odpovědnost.

V případě ztráty věcí dítěte hlásí tuto skutečnost zákonný zástupce či pověřená osoba neprodleně personálu DS.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území DS je stanoven počet 6 dětí na jednu chůvu.

VII. Ukončení docházky

Provozovatel může rozhodnout o ukončení docházky dítěte po předchozím písemném vyrozumění zákonných zástupců (§35, odst. 3, školský zákon č. 561/2004 Sb.) za těchto okolností:

–           dítě nedochází dle smlouvy do DS bez omluvy po dobu 2 týdnů

–           zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy či opakovaně porušuje ustanovení smlouvy a školní řád

–           zákonný zástupce neuhradí cenu sjednanou za služby DS, nereaguje na písemnou upomínku
a nenabídne náhradní řešení vyrovnání, akceptovatelné oběma stranami

–           ze zdravotních důvodů, pokud se dítě stane nezpůsobilým (vyjádření odborníka – pediatr, psycholog)

–           v průběhu zkušební doby, pokud bylo dítě na přesně definovanou zkušební dobu přijato

–           pokud je dítě agresivní, ohrožuje sebe a ostatní děti na zdraví, jeho chování je v hrubém rozporu s dobrými mravy a narušuje výchovně vzdělávací proces v DS – o čemž budou zákonní zástupci písemně informováni

–           pokud se provozovatel DS a zákonní zástupci dohodnou na ukončení docházky

VIII. Uzavření Dětské skupiny ULITKA

Provoz DS může být omezen v období letních a vánočních prázdnin, především z  důvodu čerpání dovolené zaměstnanců. Nebo z důvodu sanitárního týdne nařízeného hygienou. Jedná se o generální úklid, plánované opravy a úpravy v zařízení. Na tyto skutečnosti budou zákonní zástupci upozorněni s dostatečným předstihem.

O úplném uzavření zařízení může rozhodnout provozovatel operativně z důvodu havárie či nepředpokládané události, o čemž neprodleně vyrozumí zákonné zástupce.

IX. Úhrada za služby Dětské skupiny Ulitka

Ceník za služby DS je vypracován provozovatelem DS na základě finančního plánu DS na školní rok, kterým se rozumí období od 1. 9. do 31. 8. a během školního roku se nemění (příloha č. 1). Je zde stanovena výše úhrady za pobyt dítěte a sankce za nezaplacení. Úhrada za služby je prioritně realizována platbou na účet DS na základě předpisu platby. Výjimečně hotově v pokladně provozovatele.

Úhrada za služby je splatná v platebním termínu uvedeném v předpisu platby. Případné slevy budou vyúčtovány písemnou formou nejpozději do 30 dnů od vzniku nároku, při ukončení docházky bude vyúčtovaná částka vrácena na účet zákonného zástupce.

Z vážných důvodů může být hrazení plateb upraveno pouze na základě vzájemné dohody mezi zákonným zástupcem a provozovatelem DS, o čemž bude vyhotoven písemný zápis.

X. Stravování

Stravu pro děti zajišťují rodiče, při předání dítěte pracovníkovi DS předají rodiče zároveň stravu pro dítě v nádobě, ve které se dá strava ohřát a ze které se dá i konzumovat. Nádoba musí být označená, aby nemohlo dojít k záměně. Pracovník předanou stravu uloží do chladničky a před podání dítěti ohřeje.

Během dne mají děti k dispozici pitnou vodu v rámci pitného režimu.

Rodiče dítěti do nádob připraví na celodenní pobyt svačinku, oběd a odpolední svačinku. Na dopolední pobyt svačinku a oběd. Na odpolední pobyt svačinku (dítě by mělo přijít po obědě).

Časová organizace výdeje stravy:

–           Výdej dopolední svačiny 9:15 – 9:45

–           Výdej oběda 12:00 – 12:30

–           Výdej odpolední svačiny 14:30 – 15:00

XI. Provoz a organizace Dětské skupiny ULITKA

Provozní doba DS je stanovena od 7:00 do 16:30 hodin. Na základě potřeb rodičů může být provozní doba upravena. Rodiče jsou povinni předat dítě a stravu přímo chůvě či jiné pověřené osobě. Od té doby až do opětovného předání dítěte rodičům či pověřeným zástupcům zodpovídá za dítě chůva či pověřená osoba.

Scházení dětí probíhá od 7:00 do 9:00 hodin (případně na základě dohody i později). Po 9. hodině bude DS z bezpečnostních důvodů uzamčena.

Pro vyzvedávání dětí po obědě bude budova otevřena od 12:00 do 12:30 h. V odpoledních hodinách bude budova otevřena od 15:00 do 16:30 h. V ostatním čase je možno dítě vyzvednout po předchozí domluvě s pracovníkem.

Režim DS má předem daný výchovně vzdělávací program, který ovšem reaguje operativně na potřeby dětí a klimatické podmínky.

XII. Práva a povinnosti rodičů a zákonných zástupců

Rodiče a zákonní zástupci mají právo:

–           na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

–           na informace týkající se výchovně vzdělávací práce, stravování dětí a ostatních činností spojených s pobytem dětí v DS

–           vznášet náměty a připomínky k provozu Dětské skupiny v rámci schůzek a konzultačních hodin, hájit potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

–           požádat o záznam svého dítěte

–           aktivně se zapojit do činnosti v Dětské skupině

–           vyzvednout dítě z Dětské skupiny po dohodě kdykoli během dne

–           na předložení vyúčtování a způsob využití sponzorského či jiného daru

–           na zdvořilé a otevřené jednání ze strany všech zaměstnanců Dětské skupiny

Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost:

–           hradit poplatky za služby Dětské skupiny

–           předat dítě do péče chůvě či jiné pověřené osobě

–           omluvit nepřítomnost dítěte

–           nahlásit neprodleně infekční onemocnění či výskyt parazitů pracovnici Dětské skupiny

–           informovat chůvu o omezeních souvisejících se zdravotním stavem či změnách v chování dítěte, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávacího procesu

–           nahlásit veškeré změny údajů týkajících se dítěte (telefonní číslo, adresa, atd.)

–           reagovat na informaci o onemocnění dítěte během dne a dítě si ze zařízení v rámci možností co nejdříve vyzvednout

–           chovat se v rámci společenských vztahů se zaměstnanci a ostatními rodiči zdvořile, řešit případné problémy smírnou cestou s vedením zařízení

Rodiče a zákonní zástupci berou na vědomí, že chůva či jiný pověřený pracovník nevydá dítě osobě pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. O této skutečnosti bude informovat OSPOD a společně s ním najde náhradní řešení.

XIII. Práva a povinnosti dětí

Děti mají právo:

–           na vzdělání přiměřené jejich věku a vývoji

–           volit svobodně hru, hračku a činnost v rámci volných činností

–           vyjádřit svůj názor a být respektovány

–           zvolit si, zda se zúčastní řízené činnosti či zvolí náhradní variantu

–           na laskavé a vlídné zacházení

–           na soukromí

–           na ochranu před nebezpečím

–           na odpočinek

–           na otázky, které je zajímají (individuální rozhovor)

Povinnosti dětí:

–           dodržovat pravidla slušného chování přiměřeně svému věku a schopnostem

–           požádat a poděkovat a chovat se k ostatním zdvořile

–           vyjadřovat se slušně, nechovat se agresivně a násilně

–           dodržovat již osvojené hygienické návyky

–           respektovat pokyny chůvy či pověřené osoby, zvláště pokud hrozí bezprostřední nebezpečí

–           respektovat pravidla v kolektivu a nenarušovat závažným způsobem výchovně vzdělávací proces

–           udržovat své věci v pořádku, uklízet si po sobě

–           nepoškozovat záměrně zařízení a hračky

–           respektovat a ctít své rodiče či zákonné zástupce

XIV. Hodnocení dětí-návaznost na další výchovně vzdělávací proces

Hodnocení dětí má za úkol rekognoskovat vývoj dítěte během pobytu v DS a zajistit návaznost na další výchovně vzdělávací proces.

Aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro další efektivnější práci s dětmi.

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY PŘI DDM ULITA BROUMOV
 

Jarní prázdniny v Ulitě – Příměstský tábor

Univerzální přihláška na akci ve formátu PDF

Rubriky: Aktuality, Tábory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní prázdniny v Ulitě – Příměstský tábor
 

Dřevobytí

Rubriky: Akce, Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dřevobytí